انجمن مهندسان، فلسفه خوانده ها و نخبگان ایران(مفنا)،باتوجه به اسناد و شواهد موجود ،که در رسانه های رسمی درون کشور قابل رویت و استناد ااست ،نشانه ها و صحبتهای معقول و نزدیک به واقع خانواده و خود دکتر #علیرضا_صلحی ،به این جمع بندی رسیده، که دکتر علیرضا صلحی ،مرتکب جرم نشده و خواستار آزادی این پزشک خدمتگذار است #دکتر_صلحی #پزشک_خوش_خط #پزشک_تبریزی #پزشک #تبریز #آذربایجان #دانشگاه_تبریز #دانشگاه_ارومیه @tabriz_nezam_parastari @tabriz_universiity @tabriz @drazarbayjani @dr.aminian_ @dr_masoudsadeghi @dr.yeganeh_tamimi_psy @drpezeshkian_ir @drpezeshkian.ir @dr.sinanobahari @dr_yahaghi @nezampezeshkishiraz @nezampezeshki.esf @nezampezeshki_ahar

Posted on .